Zaradenie detičiek do jednotlivých tried nájdete vyvesené na vstupných dverách tried (na pavilónoch).

Viac tu: https://msholleho.webnode.sk/oznamy2/
Zaradenie detičiek do jednotlivých tried nájdete vyvesené na vstupných dverách tried (na pavilónoch).

Viac tu: https://msholleho.webnode.sk/oznamy2/
 
 
 

OZNAMY:

 

FOTOGALÉRIA MŠ- PRESIAHLA KAPACITU, OSTATNÉ FOTKY Z AKCIÍ NÁJDETE NA NAŠEJ FACEBOOKOVEJ STRÁNKE.

 
 

DO POZORNOSTI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM PREDŠKOLÁKOV !

 

Oznamujeme rodičom detí predškolákov, že ak majú záujem o  Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa- Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, musia písomne požiadať riaditeľstvo Materskej školy Kalinčiakova 1, Hlohovec, v  súlade s § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa aj materská škola má povinnosť vydať odpis osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

 

 

            ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 

       

          

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Prileteli motýliky za ránky,

pochytali margarétky za ruky, 

spoločná hra ich vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad