Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

 

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

 

6,00-8,15

hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie  aktivity, zdravotné cvičenia

8,15-9,00

činnosti zabezpečujúce životosprávu , desiata

9,00-10,00

vzdelávacie  aktivity, zdravotné cvičenia

10,00-11,15

pobyt vonku, vzdelávacie  aktivity

11,15-12,00

činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed

12,00-14,00

odpočinok

14,00-14,15

činnosti zabezpečujúce životosprávu, prezliekanie

14,15- 14,45

olovrant

14,45- 16,00

vzdelávacie  aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí

           

                        USPORIADANIE DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

06.00

v  príchod detí do MŠ, privítanie detí, ranný, zdravotný filter

v  výber aktivít

v  ranné sedenia, určovanie pravidiel dňa

v  hry a hrové činnosti podľa výberu detí   / pedagógom nepriamo riadené aktivity/

v  vzdelávacie aktivity

pohybové a relaxačné cvičenia

v  činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

08.45  

v  činnosti zabezpečujúce životosprávu  

v  zdravotné cvičenie

v  desiata

v  vzdelávacie aktivity /pedagógom plánované, priamo riadené aktivity/

v  hry a hrové činnosti /pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity/      

v  pobyt detí vonku

v  vzdelávacie aktivity: Rozvíjanie detskej  skúsenosti prebieha vo vzdelávacích oblastiach:

·         Jazyk a komunikácia

·         Matematika a práca s imformáciami

·         Človek a príroda

·         Človek a spoločnosť

·         Človek a svet práce

·         Umenie a kultúra

·         Zdravie a pohyb

 

11.15  

v   činnosti zabezpečujúce životosprávu

v   obed 

v  odpočinok /minimálne 30 min. s postupným skracovaním odpočinku na lôžku, oddych sa skracuje podľa individuálnych potrieb detí

v  deti môžu plniť stimulačný program, individuálny rozvojový plán, učiteľka sa im venuje individuálne,

v  skvalitňuje  nové poznatky, prípadne si môžu zvoliť hry kľudného charakteru,

v  činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie/

v  telovýchovné chvíľky, pohybové a relaxačné cvičenia

 

14.15   OLOVRANT                  

v  pohybové a relaxačné cvičenia

v  osobná hygiena, olovrant

 

14.30   

v  popoludňajšie vzdelávacie aktivity  /pedagógom plánované , priamo riadené aktivity/  

v  hry a hrové činnosti /pedagógom nepriamo riadené aktivity/

v  spontánne hry a hrové činnosti

v  činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena/

v  odchod detí domov         

 

VZELÁVACIE AKTIVITY sa môžu realizovať:

·         v priebehu hier a hrových  činností detí

·          ako samostatná organizačná forma počas dňa

·          počas pobytu vonku