GDPR

 
 
 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávanie osobných údajov detí a zamestnancov v materskej škole a ochrana osobných údajov detí a zamestnancov materskej školy sa realizuje v súlade s prijatým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018.

Pri spracúvaní osobných údajov treba mať na zreteli najmä tieto zásady: zásada zákonnosti, zásada obmedzenia účelu, zásada minimalizácie osobných údajov, zásada správnosti, zásada minimalizácie uchovávania, zásada integrity a dôvernosti, zásada zodpovednosti;

Pri spracúvaní osobných údajov detí mladších ako 16 rokov na základe súhlasu dotknutej osoby je potrebné mať na zreteli, že takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil zákonný zástupca dieťaťa.

Materská škola je oprávnená spracúvať osobné údaje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojich informačných systémoch na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov (zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a to v tomto rozsahu:

· meno a priezvisko,

· dátum, miesto narodenia,

· adresa trvalého pobytu,

· rodné číslo,

· štátna príslušnosť,

· národnosť,

· fyzického zdravia a duševného zdravia,

· mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko–psychologickej a špeciálno-pedagogickej

diagnostiky,

· údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu,

kontakt na účely komunikácie).