Kalendár akcií

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY KALINČIAKOVA 1,

920 01 HLOHVOEC

ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7

 

SEPTEMBER

 

 • Návšteva Michalského jarmoku
 • Výtvarná súťaž – „Jeseň“ CVČ Dúha
 • Návšteva mestskej knižnice {mesačná spolupráca/

OKTÓBER

 • Tekvičková párty, tvorivé dielne
 • Deň úcty k starším – besiedky
 • Šarkaniáda
 • Návšteva mestskej knižnice

NOVEMBER

 • Prednáška CPPPaP Hlohovec
 • Deň materských škôl
 • Návšteva mestskej knižnice

DECEMBER

 • Mikuláš
 • Tvorivé dielničky s vianočnou tematikou
 • Vianočné besiedky

JANUÁR

 • Súťaž v stavaní snehuliakov na školskom dvore
 • Výtvarná súťaž – „Zima“ CVČ Dúha
 • Návšteva mestskej knižnice

FEBRUÁR

 • Návšteva planetária
 • Karneval
 • Návšteva mestskej knižnice

MAREC

 • Návšteva mestskej knižnice
 • Veselé zúbky
 • Exkurzia ZŠ

APRÍL

 • Deň otvorených dverí
 • Účasť na olympiáde – viacboj
 • Exkurzia u mestskej polície
 • Návšteva mestskej knižnice

 

MÁJ

 • Účasť na speváckej súťaži Spievanky, spievanky
 • Dopravná olympiáda
 • Prehliadka detskej tvorivosti – Zlatý kľúčik
 • Zápis detí do materskej školy
 • Návšteva mestskej knižnice

JÚN

 • Oslavy MDD
 • Deň rodiny
 • Koncoročné výlety
 • Discgolfová olympiáda
 • Rozlúčka s predškolákmi – nočný spánok

Plán akcií bude priebežne dopĺňaný aj počas školského roka.