FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA KULTÚRNE PODUJATIA A INÉ AKCIE ŠKOLY

 

 Finančný príspevok na kultúrne podujatia /divadelné predstavenia a iné/ - pedagogickí zamestnanci sú zodpovední za vyberanie finančného príspevku na divadelné a iné predstavenia.  Príspevok za divadelné a iné predstavenie vyberajú učiteľky v deň výberu školného v súlade s harmonogramom akcií, vždy vopred.  Prevzaté peniaze evidujú triedne učiteľky v peňažnom denníku. Pedagogickí zamestnanci  zodpovedajú  za nakladanie s týmito financiami a  evidujú v peňažnom denníku. Odsúhlasená forma vedenia peňažného denníka je ošetrená v Štatúte rady rodičov, následne je v ňom  ošetrený kontrolný systém a ošetrená je i  hmotná zodpovednosť pedagogických zamestnancov za tieto  finančné prostriedky.

Evidenciu kultúrnych podujatí a provízií z kultúrnych podujatí eviduje a zodpovedá riaditeľka alebo poverená osoba riaditeľkou. Nakladanie s finančnými  prostriedkami  z provízií je v súlade so Štatútom rady rodičov. Evidencia provízií z divadelných a iných podujatí  je následne kontrolovaná podobne ako peňažné denníky- štvorstupňová kontrola:

   rodičia v príslušnej triede,

    riaditeľka školy,

    člen rady rodičov,

    člen rady školy.