Kto u nás pracuje

Pedagogickí zamestnanci Elokovaného pracoviska Vinohradská 7, Hlohovec:

 
 

Jana Števová - zástupkyňa MŠ

vedúci pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: úplne odborné vzdelanie s maturitou, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou

 

Absolvované vzdelávania:

 • Osvedčenie- Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina
 • Potvrdenie- Odborný počítačový kurz projekt Digitálny Štúrovci
 • Osvedčenie o ukončení prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov 
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania-  Základná obsluha počítača
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Školský manažment,
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Digitálne technológie
 • Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania - Inovácie v riadení
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Osvedčenie o ukončení prípravného atestačného vzdelávania k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Osvedčenie o prvej atestácii- Využitie digitálnych technológií v dopravnej výchove
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Práca v digitálnom svete
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Adaptačný program materskej školy
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní
 • Certifikát: Ako rozhoduje riaditeľ školy,
 • Certifikát: Rozvíjanie grafomotoriky predškolákov
 • Certifikát: Škôlkar počíta
 • Certifikát: Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
 • Certifikát: ADHD- Jak na emoce dětí s ADHD
 • Certifikát: Hodnotenie pedagogických zamestnancov v MŠ
 • Certifikát: Predškolák s ADHD? Žiadny problém

Charakteristika :

40 rokov praxe. Som koordinátorkou projektov a akcií školy, aktívne sa venujem dopravnej výchove v predprimárnej edukácii a  rozvíjaniu fonematického uvedomovania.

 

Bc. Jana Albertová

samostatný pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou
 

Absolvované vzdelávania:

 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Digitalizácia učebných materiálov
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
 • Prvá atestácia- Telesná výchova v predprimárnom vzdelávaní prostredníctvom olympiády vo viacboji všestrannosti detí
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Charakteristika: 16 rokov praxe. Venujem sa pohybu a telesnej zdatnosti u detí dôležitej pre zdravie. Zaoberám sa rozvojom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej materskej škole.

 

Mgr. Stanislava Šuchová

samostatný pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 

Absolvované vzdelávania:

 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania-  Základná obsluha počítača
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Osvedčenie o ukončení prípravného atestačného vzdelávania k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Práca v digitálnom svete
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Charakteristika : 20 rokov praxe. Venujem sa krúžkovej činnosti, environmentálnej výchove, som koordinátorov spolupráce so zákonnými zástupcami detí.

 

Alena Ondrušková

samostaný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: nadstavbové štúdium pedagogiky v Modre

Absolvované vzdelávania: 

 • Osvedčenie o ukončení kurzov v ármci ďalšieho vzdelávania učiteľov- s odborným obsahom v predmetovej skladbe: základy MS Windows, základy MS Word, základy MS Excel, internet a elektronická pošta.
 • Certifikát za účasť na vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 20. výročia vzniku SV OMEP "Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien"

Charakteristika: 36 rokov praxe. Zameriavam sa na oblasť zahrnutú v Umení a kultúre- na výtvarnú výchovu.

 

Mgr. Eva Chmelanová DiS.

samostatný pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, pedagogický zamestnanec špecialista- vedúca metodického združenia
 

Absolvované vzdelávania:

 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Osvedčenie o ukončení prípravného atestačného vzdelávania k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Práca v digitálnom svete
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania: Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Osvedčenie o prvej atestácii- Využitie špecifických pomôcok v dopravnej výchove v predprimárnom vzdelávaní

Charakteristika: 9 rokov praxe. Aktívne sa venujem digitálnym technológiám, využívaniu  interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, pedagogickej diagnostike a špeciálnej pedagogike. 

 

Bc. Terézia Bolczeková

samostatný pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou

 

Absolvované vzdelávania:

 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Základná obsluha počítača, textový editor Word
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Tabuľkový procesor EXCEL
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Moderné IKT a web
 • Osvedčenie o prvej atestácii- Využitie vlastných učebných pomôcok pri rozvíjaní matematickej gramotnosti u detí predškolského veku
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Charakteristika: 18 rokov praxe. Venujem sa digitálnym technológiám a matematickej gramotnosti.

 

Bibiána Gajdošová DiS.

samostatný pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou

 

Absolvované vzdelávania:

 • Potvrdenie: Logopedická prevencia a intervencia predškolského pedagóga v podmienkac MŠ
 • Osvedčenie: Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina
 • Potvrdenie: Odborný počítačový kurz projekt Digitálny Štúrovci
 • Osvedčenie: Základná obsluha počítača, aktualizačné vzdelávanie
 • Osvedčenie: Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, inovačné vzdelávanie
 • Osvedčenie: Rozvíjanie predčitateľskej gramostnosti v MŠ, aktualizačné vzdelávanie
 • Osvedčenie: Ukončenie prípravného atestačného vzdelávania k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Osvedčenie: Ukončenie funkčného vzdelávania, Riadenie školy a školského zariadenia
 • Osvedčenie: O prvej atestácii- Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina
 • Osvedčenie: Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, inovačné vzdelávanie
 • Osvedčenie: Práca v digitálnom svete, aktualizačné vzdelávanie
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania: Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Charakteristika: 32 rokov praxe. Zaoberám sa predčitateľskou gramotnosťou a aktívne sa venujem rozvíjaniu fonematického uvedomovania, bližšie sa zaoberám špeciálnou pedagogikou.

 

Ľubica Matiová

- samostatný pedagogický zamestnanec
 
Dosiahnuté vzdelanie: úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou
 
Absolvované vzdelávania:
 • Potvrdenie o absolvovaní seminára pre učiteľky MŠ- VC Zaježová- Centrum, enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania-  Základná obsluha počítača
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania- Integrácia digitálnych technoôógií do predškolského kurikula
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Charakteristika :

37 rokov praxe. Zameriavam sa na hudobnú a telesnú výchovu.

 
 
 
Prevádzkoví zamestnanci Elokovaného pracoviska Vinohradská 7, Hlohovec:
 
Školníčka, upratovačka: Ľubica Brezoľubská
Školníčka, upratovačka: Antónia Suryová
Vedúca ŠJ: Klára Držíková- MD
Bianka Žemlová- zastupovanie MD
Hlavná kuchárka: Anna Martinková
Kuchárka: Zuzana Grajciarová
Pomocná sila v kuchyni: Jana Jankovičová
Ekonómický referent: Mária Bieliková