DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

17.04.2019 20:49

Dňa 04.04. 2019 sa v našej materskej škole „Margarétka“  uskutočnil „Deň otvorených dverí“.Našim cieľom bolo ukázať  rodičom nielen priestory našej materskej školy, v ktorých prebieha edukačný proces, materiálno-technické zabezpečenie, ale zároveň ich oboznámiť s výchovno-vzdelávacím procesom, zoznámiť ich s profiláciou, zameraním školy, internými projektmi a programami, aktivitami, do ktorých je zapojená, ale i s aktivitami a krúžkovou činnosťou, ktoré na našej škole realizujeme.

Deti, rodičov a rodinných príslušníkov srdečne privítala zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, J. Števová spolu s učiteľkou J. Albertovou, ktorej kostým  prezentoval symbol našej materskej školy „Margarétku“.

Spolu s pedagogickými  zamestnancami privítali deti a hostí aj  kamaráti zo škôlky „ lienka“ a „ šaško“ a zároveň odovzdali deťom darček – kvet margarétku. Darček deti potešil a potom sa s rodičmi zúčastnili edukačného procesu v jednotlivých triedach, kde mali možnosť vidieť hrové a vzdelávacie aktivity. Spoločne si zacvičili, navštívili tajomný les, prešli prekážkovou dráhou a zatancovali si.

Rodičia s deťmi mali možnosť nahliadnuť do priestorov a diania školy, zažili spolu s deťmi atmosféru detského kolektívu,  zúčastnili sa na hrových činnostiach, či vzdelávacích aktivitách.

Opäť sme otvorili dvere našej materskej školy pre všetky deti, ktoré ešte materskú školu  nenavštevovali, aby sa mohli zoznámiť s prostredím a  kamarátmi.Odchádzali spokojné, deti aj rodičia.Veríme, že im  táto návšteva raz uľahčí prvé dni v novom prostredí materskej školy, ak sa rodičia rozhodnú pre našu školu.