HRÁME SA POHYBOM- II. metodický deň pre materské školy a deti predškolského veku

30.03.2019 18:49

Problémom súčasnosti sa  stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Plne si tento problém uvedomujeme a preto zvyšujeme povedomie detí, zákonných zástupcov detí a priateľov našej materskej školy, aby zmysluplne využívali voľný čas so svojimi deťmi, pretože pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Naša materská škola nielen realizuje pohybový program školy, ale sa i  aktívne zapája do každého projektu, ktorý súvisí so zdravím a pohybom. Dňa 28.03. 2019 sa deti z triedy včielok už po druhýkrát aktívne zúčastnili II. metodického  dňa pre materské školy a deti predškolského veku, ktorý organizovala Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec.

Cieľom metodického dňa bolo rozvoj loptových činností formou  práce s loptami v rôznych činnostiach, loptovej techniky, využitia učebných pomôcok- tenisové loptičky, over ball, mini handball a pohybové hry s loptami.

Deti so záujmom realizovali  činností s rôznymi druhmi lôpt a veľmi sa tešili, že za účasť dostali opäť do svojho preukazu už druhú samolepku- loptičku.

Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.