PREDNÁŠKA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PREDŠKOLÁKOV

29.11.2018 19:54

Mnohí rodičia si kladú rôzne otázky súvisiace s nástupom ich dieťaťa na primárne vzdelávanie v základnej škole. V mnohých prípadoch im odpovedia triedne učiteľky v rámci konzultačných, či iných stretnutí, ktoré na základe svojej profesionality a odbornosti vedia rodičov usmerniť a poradiť, či navrhnúť v prípade potreby riešenie. Naša materská škola zodpovedne realizuje metodický program pre predškoláka a zodpovedne pristupuje i k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  Dieťa so ŠVVP považujeme len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo ŠVVP. Úroveň pripravenosti detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky/ OPŠD/ na primárne vzdelávanie v základnej škole zvyšujeme individuálnym prístupom s využitím metodického materiálu Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou materských školách.

Naša materská škola aktívne spolupracujeme s CPPPaP a každoročne v ich spolupráci organizujeme  prednášku pre zákonných zástupcov predškolákov. Aj tento rok sme zrealizovali dňa  19.11. 2018 prednášku  na tému „Máte doma predškoláka?“

Zamestnankyňa CPPPaP PaedDr. Jana Gajarská prednášala rodičom, čo všetko je potrebné pre úspešný nástup dieťaťa do školy, aký  je dôležitý určitý stupeň celkového vývinu, ktorý mu umožní bez väčších ťažkostí vykonávať školské povinnosti a zúčastňovať sa na spoločnom vyučovaní. Povedala rodičom, že tento požadovaný stupeň vývinu zahŕňame pod pojem zrelosť na školu alebo aj školská pripravenosť. V prípade školskej zrelosti ide dnes viac než o vedomosti a rozumovú úroveň, práve o biologickú zrelosť nervového systému, ktorá podmieňuje schopnosť sústrediť sa, pracovnú vytrvalosť, kontrolu impulzívnosti, mieru pohyblivosti a vyspelosť jemnej motoriky. Školská pripravenosť je komplexný jav, ktorý sa týka telesnej, rozumovej, citovej a sociálnej vyspelosti. Významným faktorom je aj stupeň podnetnosti výchovného prostredia. 

Podrobne vysvetlila rodičom všetky okolnosti ohľadom dotazníka predškoláka, postupom a podmienkami OPŠD, komentovala logopedické problémy detí a veľa iných oblastí týkajúcich sa predškolákov. Rodičia živo diskutovali s PaedDr. Gajarskou, ktorá v závere prednášky pozvala  nielen prítomných rodičov, ale i rodičov, ktorí sa nemohli prednášky zúčastniť na Workshop, ktorý sa bude konať  dňa 13.12. 2018 o 15,30 hod.  v priestoroch CPPPaP v Hlohovci.