„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali...“

18.05.2018 13:33

Dňa 11.05. 2018 sa uskutočnila  súťaž detí predškolského veku v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky“, ktorá sa konala v  koncertnej sieni ZUŠ v Hlohovci. Už deviaty  ročník súťaže zorganizovala PaedDr. Ingrid Valovičová z regionálnej sekcie OMEP Slovensko (Svetová organizácia pre predškolskú výchovu) v spolupráci  so Základnou umeleckou školou  v Hlohovci. Speváckej súťaže sa  zúčastnila i tento rok naša materská škola v zastúpení štyroch dievčat z triedy včielok. Deti z materských škôl okresu Hlohovec ukázali svoj talent a zaspievali ľudové piesne, ktoré si s obľubou spievajú v materskej škole, ale i doma. I naše dievčatá  nabrali veľa odvahy a postavili sa pred svojich kamarátov, učiteľky i porotu, aby dokázali, že majú v hlase zlato. Všetky štyri dievčatá boli oblečené v krásnom ľudovom kroji. Porota, ktorá hodnotila  výkony detí, naozaj nemala ľahkú prácu, pretože súťažilo 31 detí. Niektoré spievali bez hudobného sprievodu, niektoré zase s hudobným doprovodom. Pokiaľ sa odborná trojčlenná porota radila, pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie.

Umiestnenie našich detí v speváckej súťaži:

V zlatom pásme sa umiestnila Kristínka Gavorníková s piesňou

 „Ej padá, padá rosička“ a Lujza Mršticová s piesňou „Mala som milého“.

V striebornom pásme sa umiestnila Adrianka Števová s piesňou „Jedna druhej riekla“ a Laura Studeničová s piesňou „Pokapala na salaši slanina“.

Deti si odniesli zo súťaže nielen diplom a sladkú odmenu s hračkou, ale i veľa príjemných dojmov a zážitkov.