SVETOVÝ DEŇ VODY

30.03.2019 18:52

Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ sa deti z triedy lienok a kobyliek zúčastnili exkurzie k „Čističke odpadových vôd“ /ČOV/ v Hlohovci. V rámci edukačného procesu sme realizovali s deťmi rôzne aktivity, ktorými preukazovali svoje vedomosti, skúsenosti z oblasti významu vody pre človeka, rastliny, zvieratá a prírodu. Príbehom „Putovanie kvapky vody“ si skvalitnili vedomosti, poznatky o kolobehu vody v prírode.

Areál ČOV je umiestnený na ľavom brehu Váhu za jazerom pod sídliskom Dolná Sihoť. Deti formou exkurzie spoznali miesto umiestnenia čističky v našom meste a jej účel. Uvedomujú si, že jej úlohou je čistiť komunálne odpadové vody, zabezpečiť podmienky pre ochranu životného prostredia pred vplyvom odpadov, ktoré vznikajú pri čistení a zneškodňovaní odpadovej vody a zabezpečiť podmienky pre čistenie odpadových vôd a vypúšťanie vyčistených vôd podľa platnej legislatívy. Čistička v našom meste zaistí vyčistenie komunálnych odpadových vôd na takú kvalitu, že je možné tieto prečistené odpadové vody vypúšťať do povrchových vôd.