Informácie o nás

 

Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec

Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec je účelovo štvortriednou budovou, poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2-6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, umožňuje i poldenný pobyt detí v materskej škole. Jednotlivé pavilóny sú spojené spojovacou chodbou a hospodárskym pavilónom, v ktorom sa nachádza kuchyňa, sklady, práčovňa a kancelárie. Nachádza sa na rozhraní centra mesta s hlavnými dopravnými komunikáciami a v sídliskovej časti. V strede sídliska vyniká upravenou zeleňou s dostatočne veľkou plochou, ktorá uspokojuje potreby detí. V blízkosti MŠ je niekoľko ekosystémov: rieka Váh, Zámocký park, lúky, polia, ktoré nám ponúkajú pozorovať a vnímať prírodu všetkými zmyslami počas celého roka v priamom kontakte s prírodou, zážitkovým učením. Sú zdrojom načerpania duševnej sily z krásy mohutných stromov /platanov/ a pestrých kvetov, či iných prírodných úkazov. 

 

Vízia:

Vízia Elokovaného pracoviska Vinohradská 7, Hlohovec je postavená na tvorivo-humanistických základoch v oblasti výchovy, vzdelávania a riadenia, výsledkom ktorého bude všestranne rozvinutá detská osobnosť, spokojnosť detí, kolektívu MŠ i rodičov.

 

Zameranie:

Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec je zameraná na zdravie vo všeobecnosti, pretože stav zdravia sa u dieťaťa predškolského veku spája bezprostredne s pocitmi spokojnosti, bezpečia a slobody. Zdravé dieťa prekypuje radosťou a smiechom, spontánne komunikuje, vyjadruje radosť z pohybu, naplno prejavuje svoju zvedavosť pri skúmaní okolia, aktivizuje sa v činnostiach, s nadšením sa vrhá do hry, zaujíma sa o všetko, čo ho obklopuje. Zameranie Elokovaného pracoviska Vinohradská 7, Hlohovec na zdravie vo všeobecnosti chápeme i v súvislosti s dopravnou výchovou,  jej význam spočíva v ochrane zdravia a života ľudí a environmentálnou výchovou, pretože je potrebné, aby človek zmenil svoj doterajší vzťah k sebe samému i k životnému prostrediu, aby pochopil, že chrániť všetko živé i neživé okolo nás znamená chrániť seba samého. Na to , aby sa vytvorili rozhodujúce základy zodpovedného vzťahu človeka k zdraviu k životnému prostrediu, je potrebné začať s realizáciou cieľavedomej výchovy už od najútlejšieho veku.