Projekty a aktivity Elokovaného pracoviska Vinohradská 7, Hlohovec

 

Projekt Zdravá materská škola
Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec sa stala od 01.09.2003 členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Charakteristika projektu Zdravá materská škola: podpora zdravia v materskej škole sa týka celej školy a spoločenstva, všetkých ľudí a všetkého, čo sa v nej deje. Podstata a zmysel nášho projektu spočíva vo výchove k zdraviu v procese edukácie v praktizovaní všetkého, čo zdraviu prospieva, a v eliminovaní toho, čo zdraviu škodí, v pozitívnom pôsobení na kvalitu života jednotlivcov i spoločností v podpore fyzickej, psychickej a sociálnej spokojnosti. Výchova k zdraviu okrem toho, že rozvíja poznanie dieťaťa, mení aj jeho hodnotový systém. Deti nadobúdajú skúsenosti a kompetencie, učia sa chápať zdravie ako hodnotu, vážiť si ho a ochraňovať, rozhodovať sa v prospech zdravia, učia sa nebyť ľahostajným k problémom iných, stávajú sa ochotnými pomôcť, učia sa byť ľudskými k sebe i k okoliu. Vytvárame pohodu deti po stránke psychickej, fyzickej a sociálnej. Vhodné sociálne prostredie zabezpečujeme na základe vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spoluprácou medzi všetkými ľuďmi v materskej škole. V rámci projektu Zdravá MŠ realizujeme v edukačnom procese projekty Evička nám ochorela a Adamko hravo - zdravo.
 
Evička nám ochorela: Projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. V rámci programu prostredníctvom troch tematických okruhov vedieme deti, aby zamerali svoju pozornosť na vlastné zdravie, možnosti prevencie a na prvú pomoc pri drobných zraneniach. V deťoch hravou formou odbúravame strach a paniku z krvi, drobných poranení a chorôb. Deti sa adekvátne k svojmu veku pripravia na zvládnutie každodenných situácií ohrozujúcich ich zdravie. Obsah troch tematických okruhov integrujeme do edukačného procesu.
 
Adamko hravo - zdravo: Ťažiskovou postavou projektu je špecifická učebná pomôcka- mimická bábka "Adamko" s výbavou: stolička a kufrík. Adamko je určený pre edukačný proces, má napomôcť riešiť rôzne výchovné situácie a iniciovať činnosti emotívneho zážitkového charakteru, tvorbu nápadov, či vystupovať v role zadávateľa úloh, pomocníka. Základným cieľom projektu je multimediálne, dlhodobé motivovanie detí, prehlbovanie ich poznania, ovplyvňovanie správania sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia, zdravia rodiny a najbližšej komunity v prepojení so zásadami prosociálnej a enviromentálnej výchovy. Projekt Adamko hravo - zdravo sa opiera o 12 zásad podpory zdravého života: pestrá strava, hygiena, pohyb a šport, spánok, čistý vzduch, otužovanie, krásy prírody, hra a tvorivosť, denný poriadok, ochrana prírody, voľný čas, rodina. 
 
Projekt: Veselé zúbky
Naše Elokované pracovisko sa zapája do rôznych projektov. Jedným z nich sú Veselé zúbky, do ktorého sme zapojení už niekoľko rokov. Projektorm chceme dosiahnúť, aby úsmev našich detí bol bez škaredého kazu a k zubárovi chodili len pre pochvalu, ako krásne sa o zúbky starajú. Pri čistení deťom pomáhajú ich verní kamaráti Bibi a Bibka a veselozúbková pesnička, ktorú si spievajú. Realizovaním projektu sa deti učia správny postup čistenia zúbkov, teda po krokoch. Deti sa dozvedia, ako si treba vybrať správnu zubnú pastu a zubnú kefku. Taktiež zistia, čo všetko zúbkom škodí, kedy treba navštíviť zubného lekára. Po obľúbenej pesničke Veselé zúbky a Inštruktážnom zúbkovom videu v rámci projektu realizujeme päť veselozúbkových rozprávok s pesničkami- Zubožrút, Zubné kefky, Medzizubné kamarátky, Zdravá strava a Trvalé zúbky. Prostredníctvom nich sa chceme pokúsiť naučiť nielen deti, ale aj ich rodičov, ako sa o zúbky správne starať. 
 
Veveričky Bibi a Bibko:
 
Program "Triedime batérie so Šmudlom"
Zážitkový program environmentálneho vzdelávania zameraný na triedenie a znižovanie odpadu z batérií .

 

Projekt "Zdravý chrbátik"

Jeho organizátorom je  Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

 

Projekt : Zdravýživka“ 

Jeho cieľom  je zvýšiť povedomie detí, ale i  dospelých k správnym stravovacím návykom a k pohybovej aktivite.

 

Projekt: Vyfarbi svoje práva

Realizujeme aktivity, ktorých cieľom je  učiť deti poznať a obhajovať svoje práva prostredníctvom plnenia svojich povinností a uvedomenia osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Cieľom metód a spôsobov, ktoré  realizujeme vo výchovno-vzdelávacej činnosti je nielen informovať deti o základných dokumentoch týkajúcich sa práv detí, o uplatňovaní či porušovaní ich práv, ale umožniť im, aby si vytvorili na danú tému vlastný názor a osvojili si primerané postoje a správanie- povinnosť.

 

Projekt: Zelená oáza

Prostredníctvom  jednoduchých a dieťaťu blízkych činností, hrou a zážitkovým učením prispievame  k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše a k starostlivosti o svoje okolie. Utvárame  a rozvíjame  environmentálne cítenie a správanie v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi.

 

 
Adaptačný program
Vstup do materskej školy znamená pre dieťa vstup do nového života. V našej materskej škole poskytujeme rodičom informácie o adaptácii už počas zápisu detí do materskej školy. Počas letnej prevádzky umožňujeme novým deťom a ich rodičom zoznámiť sa s areálom materskej školy, postupná adaptácia prebieha počas prvého týždňa za účasti oboch triednych učiteliek, ktoré sa snažia v triede vytvoriť milé, príťažlivé a bezpečné prostredie. Pobyt detí v materskej škole sa deťom postupne predlžuje- dve hodiny dopoludnia a pod., podľa individuálnych potrieb dieťaťa. Umožňujeme rodičom zostať s dieťaťom v triede na vopred dohodnutý čas. Deti príjímame aj s obľúbenou hračkou, ktorá im pripomína domov. Učiteľky pri riešení výchovných problémov vychádzajú z toho, že každé dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť, a teda je individualitou. Citlivo zvažujeme a hľadáme možnosť ako deti zaujať, uspokojiť. Snažíme sa byť pokojné, chápajúce, jednotné, tolerantné ale aj dôsledné. Pomáhame dieťaťu získať stav psychickej rovnováhy a tak nadobudnúť pocit istoty a bezpečia. Individuálne u dieťaťa posilňujeme sebadôveru a sebaúctu. Triedne učiteľky denne komunikujú s rodičmi a v prípade problémov spoločne s nimi hľadajú ich vhodné riešenie. Veríme, že aj Vašim deťom sa bude v našej materskej škole páčiť a budú ju navštevovať s radosťou.
 
Prosociálny program
Na Elokovanom pracovisku máme vypracovaný Intervenčný program pre deti predškolského veku v oblasti prosociálnej výchovy, pretože predškolský vek je najvhodnejším obdobím na rozvíjanie a nadobúdanie nových skúseností a zručností v oblasti prosociálneho správania. Hlavné ciele nášho Intervenčného programu sú zamerané na rozvíjanie a podporu priateľstva, na vzájomnú akceptáciu a rešpekt, na vnútornú koncentráciu detí. V rozličných situáciách poskytujeme deťom spätnú väzbu, ktorá nám umožňuje získať pozitívny, ale súčastne aj reálny obraz o sebe, sledujeme do akej miery sa zmenilo správanie dieťaťa.
 
Enviromentálny program
V rámci projektu Zdravá materská škola máme vypracovaný Alternatívny program v oblasti enviromentálnej výchovy, ktorý integrujeme do výchovno-vzdelávacej činnosti. Chápeme ju ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho veku až do dospelosti, ktorý realizujeme v troch rovinách: vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k iným ľuďom a vo vzťahu k životnému prostrediu. Ide o využívanie životného prostredia ako zdroja učenia, zručností, spôsobilostí a kompetencií. Výchova pre životné prostredie ovplyvňuje formovanie postojov a hodnôt tak, že vo výchovno-vzdelávacom procese sa rozvíja zmysel pre zodpovednosť za svoje činy a empatia k životnému prostrediu. V rámci projektu realizujeme metodický program Pán Smietko
Program- Pán Smietko: Cieľom programu je rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 
 
Projekt Margarétkine dopravné ihrisko: Naše Elokované pracovisko disponuje detským dopravným ihriskom, ktoré nesie názov podľa materskej školy t.j. Margarétkine dopravné ihrisko, nachádza sa v areály školského dvora. Zriadením dopravného ihriska sme vytvorili podmienky pre utváranie poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzaní detským úrazom. V praktických situáciách na dopravnom ihrisku uplatňujeme zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, cyklistu, kolobežkára. V edukačnom procese využívame vytvorené podmienky pre realizovanie rôznorodých aktivít z oblasti dopravnej výchovy. Dopravnému ihrisku sa tešia nielen deti našej materskej školy, ale i deti z ostatných materských škôl v Hlohovci a okolitej komunity. Realizáciou projektu v plnej miere prispievame k osvojovaniu si základných návykov správania sa v rôznych dopravných situáciách a to predovšetkým tak, že ich deti vedia správne riešiť, stávajú sa opatrnejšie, pozornejšie, ale i rozvážnejšie. 
 
Projekt Dopraváčik: Projektom Dopraváčik chceme deťom priblížiť dopravnú výchovu prostredníctvom hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek, pesničiek. Deti oboznamujeme so základnými pravidlami cestnej premávky, železničnej dopravy, leteckej a vodnej dopravy, či s pravidlami správania sa v hromadných dopravných prostriedkoch, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, korčuliari, cyklisti a cestujúci v hromadných dopravných prostriedkoch. Deti získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v doprave vo všeobecnosti, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných. Deti dostanú poznatky, ktoré môžu aplikovať v situáciách a činnostiach, ktoré ich postrehnú v každodennom bežnom živote. 
 
Maskot projektu: Dopraváčik
 
Projekt Elite: Naše Elokované pracovisko sa zapojila do projektu Elite. V rámci projektu sme vypracovali projekt zameraný na dopravnú výchovu. Splnením jeho podmienok sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zakúpenie nových učebných zdrojov, didaktických pomôcok a detských dopravných prostriedkov, či pomôcok z oblasti dopravnej výchovy, čím sme vytvorili optimánejšie podmienky na realizovanie dopravnej výchovy v našej materskej škole. 
 
Projet Digiškola: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách priniesla mnohé zmeny, ktoré viac či menej ovplyvnili kvalitu a spôsob práce učiteliek. Jednou z oblastí modernizácie je integrovanie digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu. Našej materskej škole bol doručený "EduBalík" v rámci projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (súčasťou balíka bol počítač, programovateľná hračka Bee-Bot, tlačiareň, fotoaparát, MP3, grafický program Revelation Natural Art, edukačný program Cirkus Šaša Tomáša). Interaktívna tabuľa nepatrila medzi komponenty tohto balíka, preto naša materskeá škola zakúpila jednu interaktívnu tabuľu a druhú sme získali zapojením sa do národného projektu. 
Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva- digiškola. Splnením podmienok sme v rámci projektu získali interaktívnu tabuľu, notebook, tlačiareň. Integrovanie edukačných aktivít s využitím interaktívnej tabule prinieslo do edukačného procesu niečo nové, zaujímavé, orginálne, niečo, čo podnecuje aktivitu detí. Využívanie interaktívnej tabule je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý zefektívny výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole. 
 
Program pre predškoláka
Základná škola kladie na dieťa veľké nároky, preto musí byť na vstup do materskej školy primerane pripravené a musí spĺňať konkrétne požiadavky školskej pripravenosti. Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy je úloha zodpovedná tak pre rodičov, ako aj pre výchovu a vzdelávanie v materskej škole. V našej materskej škole sa snažíme uľahčiť deťom vstup do základnej školy realizovaním Programu pre predškoláka, ktorý obsahuje: 
 • STIMULAČNÝ PROGRAM: pomáha pravideľným cvičením rozvinúť tie oblasti a funkcie, ktoré sú podstatné pre dosiahnutie žiadanej úrovne pripravenosti pre školu. Program je zameraný na rozvoj funkcií v ôsmych oblastiach: jemná a hrubá motorika, zrakové vnímanie, pozornosť, sluchové vnímanie, pamäť, myslenie, matematické predstavy, rečová stimulácia. Cielenými aktivitami formou pracovných listov, hier a rôznych cvičení rozvíjame jednotlivé funkcie dieťaťa. 
 • GRAFOMOTORICKÝ PROGRAM: pomáha deťom prípravnými cvičeniami na písanie v základnej škole. Grafomotorický program obsahuje niekoľko dôležitých úloh zameraných na rozvíjanie grafomotorických návykov a zručností: uvoľňovacie cviky, správne držanie grafického materiálu, správne sedenie, správny sklon papiera, správna orientácia na papiery, správne držanie grafického materiálu, najvhodnejší grafický materiál, nácvik grafických línií: vertikálna, horizontálna, lomená, kruhová, oblúky, vlnovky, slučky. 
 • INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN: cielený program, ktorý realizujeme s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Individuálny plán je zameraný na tie oblasti a funkcie, v ktorých dieťa nedosahuje požadované výsledky, ktoré sú potrebné pre vstup do základnej školy a z dôvodu, ktorých má dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku. Ak sa s dieťaťom pravideľne a systematicky nepracuje odloženie školskej dochádzky nič nevyrieši, neodstráni alebo nazvýši pripravenosť. 
 
Fonematické uvedomovanie:
Na Elokovanom pracovisku realizujeme s deťmi Tréning fonematického uvedomovania s deťmi predškolského veku podľa metodickej príručky D.B.Eľkonina, ktorú schválilo ministerstvo školstva SR. Metodická príručka sprostredkúva originálny prístup k nácviku fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia si písanej reči dieťaťom. Ponúka a umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu slov /bez ktorej sa v počiatočnom čítaní neobíde/ ešte skôr, než sa prikročí k samotnému čítaniu. Táto metóda formuje u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Až keď dieťa získa plnú vedomú orientáciu v zvukovej štruktúre jazyka, začína sa oboznamovať s písmenami. Jazyk sa tak predstavuje dieťaťu ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči. Skúsenosti a postrehy z realizácie tréningu fonamatického uvedomovania s deťmi: deti nielen nadobúdajú znalosti o jazyku, ale aj spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na rolu školáka. Menia sa osobnostne- sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú. Metodika rozvíja aj kooperatívnesť, deti spolupracujú vo dvojiciach, aj v skupine, nachádzajú spoločné riešenie, súťažia, vzájomne si pomáhajú. 
 
Počítačový program:
Elokované pracovisko má dostatočné vybavenie technickými prostriedkami, ktoré používame s určitým cieľom a ktoré nám prinášajú praktické výsledky. Jednými zo základných kľúčových kompetencií predprimárneho vzdelávania sú informačné kompetencie. Deti predškolského veku majú získať kompetenciu získavať informácie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Práca s počítačom je zaradená vo vzdelávacích štandardoch v štátnom vzdelávacom programe. V procese výchovy vzdelávania využívame cieľavedome a zmyslupne obsahovo zamerané výučbové a interaktívne hry a programy. Cieľom týchto hier a programov je podporovať rozvoj elemetárnych zručností ale aj rozvoj kritického a tvorivého mylsenia.
 
Jazykový program:
Naša materská škola realizuje na základe záujmu zákonných zástupcov detí oboznamovanie s cudzím jazykom- anglickým. V minulosti mali zákonný zástupcovia detí záujem o nemecký jazyk a v menšej miere o anglický jazyk. V súčasnosti prejavujú rodičia záujem o anglický jazyk. Pri organizovaní aktivity- oboznamovanie detí s cudzím jazykom spolupracujeme s Centrom voľného času Dúha a s Jazykovým centrom. Jazyková aktivita sa realizuje hravou formou prostredníctvom rôznych pracovných listov, hier, básní, piesní, pohybových hier a iných aktivít 2x týždenne po 0,5 hod. Lektorka dochádza do našej MŠ a spĺňa príslušné podmienky /štátnu jazykovú skúšku z príslušného jazyka/. Oboznamovanie detí s cudzím jazykom sa realizuje podľa vypracovaného plánu a podľa metodiky, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva SR.
 
Učebne lego Dacta a Duplo:
Disponujeme učebňou lego Dacta a Duplo, ktorú cieľavedome využívame v edukačnom procese. Umožňujeme deťom dostatok času na to, aby sa oboznámili s prvkami a konštrukčnými možnosťami lega. Pri konštrukcii deti využívajú skúsenosti a poznatky z priameho pozorovania života a práce dospelých, vzťahov medzi ľuďmi navzájom, medzi človekom a prácou, človekom a prírodou. Rečová stimulácia pri konštrukčných hrách je často aj prostriedok na oživenie predmetov. V radostnej atmosfére vytvárame s deťmi nielen zaujímavé modely, ale aj hlboké zážitky, hľadáme na modeloch to, čo je pre nich zaujímavé, tým podporujeme ich samostatnosť a iniciatívu. Hru s modelmi využívame na poskytovanie informácií o svete, na experimentovanie s nadobudnutými vedomosťami, na prežívanie príjemného, na vyrovnanie sa s úzkosťou, na premietanie vlastných životných skúseností. Predmety, hračky, modely deti pretvárajú, dovárajú samotnou stavebnicou, rekvizitami, doplnkovým materiálom. Rozvíjame hrou nielen tvorivosťdieťaťa, ale i jeho predstavy, fantáziu, obrazotvornosť a jeho schopnosť riešiť a vyriešiť konštrukčný a funkčný problém.
 
Pohybový program:
V Elokovanom pracovisku kladieme veľký dôraz na rozvíjanie pohybovej aktvity detí. V rámci plnenia cieľov a úloh projektu Zdravá materská škola realizujeme s deťmi rôzne pohybové a relaxačné aktivity počas celého školského roka. Pravidelne dvakrát za mesiac sa zúčastňujeme s deťmi kúpania a saunovania v relaxy klube v Hlohovci. Deti absolvujú suchú a parnú saunu, vírivý bazén. Pravidelne sa zúčastňujeme športového podujatia "Letná a zimná olympiáda všestrannosti deti MŠ", kde deti súťažia v troch disciplínach: člnkový beh, skok do diaľky, hod loptou. V športovej olympiáde dosahujeme výborné výsledky a získavame vždy popredné umiestnenia v rámci jednotlivcov i celku materskej školy. Olympiádu chápeme ako prostriedok každodennej aktivity, ako formu zdravého spôsobu života. Pohybové, súťaživé aktivity v rámci osláv MDD. Športový deň v mesiaci máj, jún spojený s pohybovou aktivitou.
 
Škola v prírode:
Na základe záujmu zákonných zástupcov detí organizujeme a zúčastňujeme sa s deťmi týždenného pobytu školy v prírode. V minulosti sme navštívili tieto pobytové zariadenia: Chtelnica, Dudince, Duchonka, Stará Myjava. Zabezpečený celodenný pedagogický dozor, celodenná strava /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/, celodenný pobyt na čerstvom vzduchu v prírode, pestrý a zaujímavo zábavný plánovaný program, rôznorodé kultúrne podujatia, športové a súťaživé aktivity, výlety. Deti sa učia samostatnosti, udržiavaniu poriadku, spolunažívaniu bez prítomnosti rodičov, rozširujú svoj poznatkový a vedomostný potenciál.
 
Koncoročné výlety:
Každoročne sa s deťmi zúčastňujeme na záver školského roka /máj, jún/ poldenného výletu. Deti sa na tieto výlety veľmi tešia, pretože zažijú veľa nových, zaujímavých a dobrodružných zážitkov. Miesto pobytu koncoročného výletu konzultujeme so zákonnými zástupcami detí na rodičovskom združení. Okrem iných zaujímavých miest sme navštívili ZOO v Bratislave, kde mali deti možnosť sa zoznámiť priamym pozorovaním s exotickými zvieratami a s ich spôsobom života. Zároveň sme si prezreli Bratislavu s jej zaujímavými dominantami. V minulosti sme navštívili i jaskyňu Driny, kde mali deti možnosť zoznámiť sa s krásou podzemnej prírody a s jej živočíchmi. Veľmi prínosným a na zážitky bohatým bol poldenný výlet na farmu Humanita, kde sa mali deti ožnosť zase zoznámiť s domácimi zvieratami a s ich spôsobom života. Nezabudnuteľným bola pre deti jazda na koníkovi a kŕmenie zvierat.

Projekty a programy, do ktorých sa zapájame:

 • Dopravnou výchovou k našim najmenším
 • Projekt Discgolf pre škôlkárov OZ Fraštačania
 • Ekovýchovný program: Daphne- Natur-Pack  pod názvom „ O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“
 • Program diagnostiky vývinových zrakových porúch u detí predškolského veku v materských školách – Zdravé oči už v škôlke, ktorú realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
 • Projekt „Hovorme o jedle“
 • Kampaň: Európsky týždeň mobility a Deň bez áut
 • Projekt:  Ekoučebňa na Hlohoveckom zámku-  komplexný vzdelávací systém pre deti a mládež, triedenie a recyklácia odpadu- plasty, papier, sklo a kovové obaly.
 
Celoročné aktivity: 
Počas celého školského roka organizujeme v našej materskej škole rôznorodé akcie pre deti a rodičov a zúčastňujeme sa rôznych kultúrnych podujatí, exkurzií, výstav, besied, aktívna účasť na výstavách, súťažiach, športových akciách aktuálnej ponuky blízkej i vzdialenej aktivity.
 • September, október: prednáška pre rodičov predškolákov s účasťou odborníkov v oblasti logopedickej starostlivosti a špeciálnej pedagogiky na tému "Školská pripravenosť", návšteva areálu základnej školy, spoločné hry s prvákmi
 • November: návšteva kasární- deň otvorených dverí, účasť detí na športovej olympiáde, účasť na výtvarnej súťaži organizovanej Centrom voľného času Dúha s jesennou tématikou
 • December: Mikulášska besiedka s divadeľným predstavením, odovzdávanie darčekov, fotografovanie, Vianočná besiedka- posedenie po vianočným stromčekom, pečenie vianočného pečiva, kultúrne predstavenie detí, profesionálne divadelné predstavenie, odovzdávanie darčkov
 • Január: Novoročná besiedka, novoročné predsavzatia, účasť na výtvarnej súťaži organizovanej Centrom voľného času Dúha so zimnou tématikou, zimné radovánky s prvákmi, návšteva areálu základnej školy, zhotovovanie kŕmidiel pre vtákov, kŕmenie vtákov
 • Február: veselý karneval, účasť na výtvarej súťaži pod názvom Vesmír očami detí, exkurzia do hvezdárne
 • Marec: exkurzia v mestskej knižnici- Marec mesiac kníh, beseda v mestskej knižnici podľa aktuálnej ponuky, účasť na výtvarnej súťaži Z rozprávky do rozprávky
 • Apríl: mesiac lesov, prechádzka prírodou, exkurzia u hasičov, návšteva múzea
 • Máj: besiedka Deň matiek, otvorená hodina pre rodičov, oboznamovanie s cudzím jazykom, športový deň, Škola v prírode
 • Jún: MDD- oslavy spojené s profesionálnou účasťou divadelníkov podľa ponuky, športové súťaže, návšteva základnej školy- spolupráca s prvákmi, koncoročný výlet, rozlúčka s predškolákmi- nočný spánok
Spolupráca materskej školy s:
 • rodinou
 • CPPP, CŠPP
 • ĽŠU
 • Detským integračným centrom
 • Domom kultúry
 • Múzeom
 • Robotníckym domom
 • Hvezdárňou
 • Centrom voľného času
 • Mestskou knižnisou
 • Jazykovým centrom
 • Relaxy klubom
 • Kinom Úsmev