Dobrovoľný príspevok

 

Dobrovoľný príspevok je príspevok za dieťa na ktorom sa dohodli dve strany a to materská škola, zákonný zástupca dieťaťa. Dobrovoľný rodičovský príspevok predstavuje sumu 20 € za  jeden polrok- predškoláci, mladšie deti za jeden polrok sumu 10 €. V prípade súrodencov navštevujúcich materskú školu predstavuje tento príspevok definovanú sumu za každého zo súrodencov. Dobrovoľný príspevok preberá od rodiča triedna učiteľka a dáva  na podpis rodičovi do peňažného denníka. Po vyzberaní dobrovoľného príspevku eviduje s financiami triedna učiteľka a následne s financiami  disponuje v súlade so Štatútom rady rodičov. Za  financie dobrovoľného príspevku sa zakupujú  pre deti do materskej školy výchovno-vzdelávacie pomôcky, predmety na výzdobu triedy, výtvarný, pracovný a iný materiál, ktorý je  definovaný v Štatúte rady rodičov. Evidenciu disponovania s finančnými prostriedkami vedie triedna učiteľka formou vedenia peňažného denníka, ktorý je kontrolovaný 4 stupňovou kontrolou v súlade so Štatútom rady rodičov, spravidla polročne, alebo v prípade potreby kedykoľvek na vyžiadanie.

4 stupňová kontrola:    rodičia v príslušnej triede,

    riaditeľka školy,

    člen rady rodičov,

    člen rady školy.

 

 

Dobrovoľný rodičovský príspevok za školský rok 2016/2017

Výber za dieťa 2 € mesačne – t. j. 10 € za jeden polrok

Výber za predškoláka 4€ mesačne – t. j. 20 € za jeden polrok

  

MŠ Vinohradská 7, Hlohovec

Trieda

I.polrok

II.polrok

P. č. 1: mravčekovia

166€

159€

P. č. 2: lienky

186€

190€

P. č. 3: kobylky

150€

120€

P. č. 4: včielky

420€

400€

Spolu za školský rok: 1 791 €

 

elokované pracovisko MŠ Pribinova 69,  920 01 Hlohovec

Dobrovoľný rodičovský príspevok za rok 2016/2017

Výber za dieťa 2 € mesačne – t. j. 10€ za jeden polrok

Výber za predškoláka 4€ mesačne – t. j. 20€ za jeden polrok

 

Predškoláci:  11 detí

Výber za I. polrok : 220 €                                 Výber za II. polrok : 220 €

 

 

Mladšie deti : 15 detí

Výber za I. polrok : 150 €                              Výber za II. polrok : 150 €

 

Spolu: 370 €

 

Spolu rodičovský príspevok: 1 791 €+ 370 €= 2 161 €