ŠTATÚT RADY RODIČOV ŠKOLY

 

ŠTATÚT RADY RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY VINOHRADSKÁ 7, 920 01 HLOHOVEC  (ďalej len „ škola“)

 

 

1. Rada rodičov školy je orgán reprezentujúci všetkých rodičov, resp. zákonných zástupcov (ďalej len „rodičia“) detí navštevujúcich školu. Je najvyšším orgánom Združenia rodičov školy.

 

2. Rada rodičov materskej školy je tvorená delegovanými zástupcami rodičov spravidla po jednom z každej triedy školy. Rada rodičov školy má na svojom čele predsedu, ktorý je volený Radou rodičov školy z jej členov na obdobie jedného školského roka. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady rodičov školy.

 

3. Rada rodičov školy volí spomedzi svojich členov na obdobie jedného školského roka aj hospodára a tajomníka a podľa potreby aj ďalších funkcionárov. Na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady rodičov školy. Hospodár a tajomník plnia povinnosti stanovené týmto Štatútom a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Rady rodičov školy. Rozsah povinností ďalších funkcionárov určuje Rada rodičov školy.

 

4. Zasadnutie Rady rodičov školy zvoláva jej predseda spravidla dvakrát ročne a to v deň stretnutí rodičovských triednych združení, alebo spoločného stretnutia všetkých rodičov školy. Radu rodičov školy jej predseda zvolá aj na základe žiadosti vedenia školy alebo ktoréhokoľvek člena Rady rodičov školy doručenej predsedovi s uvedením problematiky, ktorá má byť prerokovaná. Predseda Rady rodičov školy je povinný zvolať Radu rodičov školy do 14 dní od doručenia žiadosti tak, aby sa Rada rodičov školy konala do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

5. Na zasadnutia Rady rodičov školy sú spravidla prizvaní riaditeľ školy, zástupcovia vedenia školy, prípadne ďalšie osoby potrebné pre prácu Rady rodičov školy.

6. Rada rodičov školy je schopná uznášať sa pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Svoje uznesenia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Z každého zasadnutia Rady rodičov školy vyhotovuje tajomník zápisnicu, ktorá obsahuje stručnú informáciu o priebehu rokovania, o prerokovávaných témach a o prijatých uzneseniach. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných.

 

7. Hlavným poslaním Rady rodičov školy je zabezpečenie, v spolupráci s pedagógmi školy, čo najvyššiu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy.

 

8. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými zamestnancami :

 • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
 • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti,
 • zabezpečovať ochranu práv detí/žiakov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa,
 • zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt detí/žiakov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy,
 • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť deti  na  vstup do ZŠ na primárne vzdelávanie,
 • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.

 

9. Rada rodičov školy:

 • zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a predkladá ich riaditeľovi školy,
 • na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov,
 • spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok,
 • stretáva sa v deň stretnutí triednych rodičovských združení, alebo v deň  spoločného stretnutia všetkých rodičov školy za účelom čo najrýchlejšieho riešenia otázok a problémov nadnesených na triednych rodičovských stretnutiach, alebo na spoločnom stretnutí všetkých rodičov školy,
 • koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení, alebo spoločného stretnutia všetkých rodičov školy,
 • podľa potreby spolupracuje pri riešení prípadných konfliktov medzi rodičmi a zamestnancami školy,
 • zo svojich členov volí predsedu, hospodára a tajomníka, prípadne ďalších funkcionárov Rady rodičov školy,
 • schvaľuje Štatút rady rodičov a Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a ich zmeny,
 • schvaľuje rozpočet fondu Rady rodičov školy (ďalej len „fond“) a jeho zmeny a hospodári s príjmami fondu v zmysle schváleného rozpočtu a prijatých Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Rady rodičov školy,
 • na nakladanie s finančnými prostriedkami fondu zakladá bežný bankový účet,
 • na návrh riaditeľa školy schvaľuje výšku rodičovského príspevku do fondu na príslušný školský rok,
 • rozhoduje o prerozdelení prostriedkov z fondu v záujme podporiť výchovu, výučbu a aktivity detí/žiakov,
 • schvaľuje Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami RRŠ za predchádzajúci školský rok,
 • v rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci s deťmi/ žiakmi.

 

 

10. Tento Štatút rady rodičov nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia uznesením Rady rodičov školy. Tento Štatút bol schválený dňa 14.12. 2015.

 

 

 

V Hlohovci dňa: 14.12. 2015

                                                                                                    Mgr. Z. Hrinková

                                                                                            predseda Rady rodičov školy