ŠKOLNÉ:

 

Vážení rodičia!

 

Od apríla 2018 už nebude možné platiť v materskej škole školné, len prevodom cez účet a  je potrebné vždy  uvádzať variabilný symbol.  

Dátum platby školného : do  6-teho dňa v mesiaci.

Od triednej učiteľky dostaneme potrebné údaje- variabilný symbol a číslo účtu.