ŠKOLNÉ:

 
 

Pre školský rok 2020/2021

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec v súlade s § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou mesačne na jedno dieťa sumou: 17,00

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,· ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  2. ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
  3. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Tieto dôvody preukáže zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy.
  4. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Príspevok sa uhrádza:

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci zadaním trvalého príkazu na úhradu na daný školský rok na číslo účtu: 

SK97 7500 0000 0040 0244 8384,

s uvedením variabilného symbolu dieťaťa, do správy pre prijímateľa uvedie zákonný zástupca meno a priezvisko dieťaťa.