ŠKOLNÉ:

 

 

Pre školský rok 2018/2019

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec, vydaného Mestom Hlohovec, mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 29. 06. 2016, v súlade s § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou mesačne na jedno dieťa sumou: 12,00 €.

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,· ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Tieto dôvody preukáže zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy.
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písm. a) až e), príspevok sa mu započíta na úhradu na ďalší mesiac.

Príspevok sa uhrádza:

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci zadaním trvalého príkazu na úhradu na daný školský rok na číslo účtu: 

SK97 7500 0000 0040 0244 8384,            

s uvedením variabilného symbolu dieťaťa, do správy pre prijímateľa uvedie zákonný zástupca meno a priezvisko dieťaťa.