Školská jedáleň- jedálny lístok

 

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) účinného od 01. 01. 2019, Vám oznamujeme, že dotácia na stravu bude poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Deti budú mať dotáciu na stravu v sume 1,20 €, réžia v sume 0,10 € zostáva.

07.01.2018 dostanú zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy zápisný lístok, kde bude presné usmernenie o platbe a o odhlasovaní.

Za mesiac január musí byť strava uhradená do 15. decembra!

Ďakujeme za porozumenie

 

 
 

 

Vedúca školskej jedálne pre EP Vinohradská 7, Hlohovec   pani  Klára Držíková


Poplatok za stravu na 1 deň je 1,29 €.

DESIATA - OBED - OLOVRANT - RÉŽIA

0,28 € + 0,68 € + 0,23 € + 0,10 €

 

Úhradu stravného treba realizovať bezhotovostne, zadaním trvalého príkazu cez IB alebo vkladom na účet v banke na číslo účtu: IBAN SK86 7500 0000 0040 2532 1861

Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Stravné vo výške 25,80 € treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci. Platbu je potrebné zadať v trvalom príkaze k 10. dňu v mesiaci t. j. do 14. dňa musí byť pripísaná na náš účet.

 

 

Dieťa zo stravy treba odhlásiť 1 deň vopred  a to do 14:00 hodiny osobne, alebo telefonicky na číslo:

033/74 244 20 – EP Vinohradská 7, Hlohovec

V prípade choroby a neodhlásenia sa zo stravy si môžete prvý deň prevziať obed do 12:00 hodiny a to do vlastných nádob.