Školská jedáleň- jedálny lístok

 

 

 

 

DO POZORNOSTI!


S účinnosťou od 15.01. 2020 nastala zmena v personálnom obsadení vedúcej ŠJ – Školská jedáleň, Vinohradská 7, Hlohovec, ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1, Hlohovec:

Vedúca školskej jedálneAdriana Selnekovičová

Konzultačné hodiny: Denne od 6,20 hod. – 8,20 hod.

V inom čase: tel. kontakt: 033/ 730 10 81/ pevná linka MŠ Hollého 3, Hlohovec/

 

Vážení rodičia, oznamujeme, že na základe schváleného „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

sa účinnosťou od 01.01.2020 mení:

Čl. 6

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

(2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne:

 

Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa stravník odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky réžie.

 

Úhradu stravného treba realizovať bezhotovostne, zadaním trvalého príkazu cez IB alebo vkladom na účet v banke na

číslo účtu: IBAN SK86 7500 0000 0040 2532 1861

 

Stravné  treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci, t. j. do 15. dňa musí byť pripísaná na náš účet s uvedením variabilného symbolu dieťaťa. Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Dátum začatia - 15. september, dôležité je uhradiť na začiatku školského roka platbu 2 krát, dátum ukončenia - 15. máj.

 

Odhlasovanie obedov

V prípade neprítomnosti na obede z akéhokoľvek dôvodu, obed treba odhlásiť 24 hodín vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov pre školské stravovanie (zásady správnej výrobnej praxe - HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť do čistého obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11.30 h – 12.00 h. Obed do obedára sa vydáva len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa/ žiaka v škole. Na ostatné dni musíte dieťa/žiaka odhlásiť. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.

 

Dôležité upozornenie

Ak platba za stravné nebude uhradená do 15. dňa mesiaca, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu stravníkovi v príslušnom mesiaci. Takémuto stravníkovi bude stravovanie dočasne pozastavené až do uhradenia platby.

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!