Školská jedáleň- jedálny lístok

 
 
 

Informácia k odhlasovaniu a prihlasovaniu stravníkov na stravovanie

Spôsob odhlasovania a prihlasovania stravníkov sa riadi Vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. zo dňa 14. augusta  o zariadení školského zariadenia a Prevádzkového poriadku MŠ Vinohradská 7, Hlohovec, ktorý bol schválený 20.04 .2015 RÚVZ v Trnave – spôsob odhlasovania a prihlasovania stravníkov na stravovanie v materských školách – 24 hodín vopred, najneskôr do 14,00 hodiny dňa, ktorý je pred dňom, v ktorom sa nebude odoberať strava.

Za počet včas odhlásených porcií sa zníži suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.

Ak stravník / dieťa/ , respektíve  jeho zákonný zástupca  požiada v prvý deň neprítomnosti dieťaťa, vydá sa strava v čase výdaja stravy  od 11,30 hod. - do 12,00 hod. do čistých nádob, ktoré prinesie zákonný zástupca dieťaťa v súlade so Školským poriadkom materskej školy.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Úhrada nákladov za stravovanie je mesačne vopredna základe podpísaného Zápisného lístku dieťaťa.

 

 Zabezpečenie odhlasovania a prihlasovania dieťaťa :                     

  • v každom pavilóne vyvesený zoznam dochádzky ,kde zákonný zástupca vyznačí dochádzku dieťaťa
  • telefonicky 033/74 244 20
  • osobne

Vedúca školskej jedálne so sídlom na Vinohradskej 7, Hlohovec, zabezpečuje vývoz stravy na elokované pracovisko MŠ Pribinová 69, hlohovec a Špeciálnu MŠ , Hlohovec je: Klára Držíková.

Konzultačnéí hodiny : 

  • Pondelok: 11,15 hod. do 15,30 hod.
  • Streda: 7,30 hod. do 16,00 hod.
  • Piatok: 7,30 hod. do 15,30 hod.