Školská jedáleň- jedálny lístok

 
 

Zápisné lístky na stiahnutie:

 

 

 

 

 

Vedúca školskej jedálne Školská jedáleň, Vinohradská 7, Hlohovec, ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1, Hlohovec: Bianka Žemlová

Konzultačné hodiny: denne od 6,20 hod. – 14,30 hod.

Tel. kontakt: 033/ 74 244 20, 0910/543 003

 

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

 

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, poskytuje stravovanie deťom začiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravínpodľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma nanákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej republiky.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určil zriaďovateľ Všeobecnezáväzným nariadením mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku načiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačnéhopríspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centravoľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijnénáklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec. Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 05. 12. 2019 a nadobudlo účinnosť dňom 27. 12. 2019.

 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady je s účinnosťou od 01. 01. 2020 určenýpaušálne vo výške 9,00 € paušálna réžia/mesiac, bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa stravníkodstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky réžie.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľavekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je určený za každýstravovací deň nasledovne:

 

Poplatok za stravu na deň je 1,45 €.

DESIATA + OBED + OLOVRANT

0,36 € + 0,85 € + 0,24 €

 

Úhradu stravného + paušálnu réžiu treba realizovať bezhotovostne, zadaním trvalého príkazu cez IB alebo vkladom na účet v banke na číslo účtu:

IBAN SK86 7500 0000 0040 2532 1861

 

Dôležité informácie

 

PLATBA – STRAVNÍK MŠ:

V mesiaci september uhradíte sumu 76,00 €  (za mesiac september + október).

Od októbra do mája (vrátane) je potrebné nadstaviť trvalý príkaz vo výške 38,00 €, najneskôr k 10. v mesiaci s uvedením variabilného symbolu dieťaťa. Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

 

PLATBA – PREDŠKOLÁK MŠ:

STRAVNÍK - dieťa MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky má nárok na štátnu dotáciu 1,20 €/deň => platba na deň je 0,25 €.

V mesiaci september uhradíte sumu 57,00 €, v ktorej je zahrnuté:

  • zálohová platba pri neodhlasovaní dieťaťa zo stravy vo výške 29,00 € (20 stravovacích dní)
  • doplatok stravného 10,00 € (mesiac september + október)
  • paušálna réžia 18,00 €  (mesiac september + október).

Od októbra do mája (vrátane) je potrebné nadstaviť trvalý príkaz vo výške 14,00 €, najneskôr k 10. v mesiaci s uvedením variabilného symbolu dieťaťa. Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa.  

číslo účtu: ŠJ Vinohradská:

SK86 7500 0000 0040 2532 1861- stravníci elokovaného

pracoviska Vinohradská 7;

                

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov na stravovanie:

 

Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 h. deň vopred osobne alebotelefonicky na tel. čísle:

033/74 244 20 -  EP Vinohradská 7

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásadysprávnej výrobnej praxe - HACCP a pod.), nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11.30 h.- 12.00 h., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu príspevku na stravovanie. Zaneodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu detí v čase ich pobytu v materskej škole podľamateriálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnúúzemnú oblasť, podľa odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.

Dieťa v materskej škole okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný

stav vyžaduje osobitné stravovanie, denne odoberá:

  • desiatu, obed a olovrant, ak dieťa navštevuje materskú školu s celodennou výchovnoua vzdelávaním
  • desiatu a obed, ak dieťa navštevuje materskú školu s poldennou výchovou a vzdelávaním.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravuza poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa)iba v prípade, ak sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojhodieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradupríspevku na stravovanie. V prípade, že stravník nebude zo stravovania odhlásený niekoľko dní,rodič/zákonný zástupca uhrádza stravovanie za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

 

V zmysle § 144 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov zdôvodu opakovaného neplatenia mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkovmaterskej školy alebo mesačného príspevku na stravovanie, po predchádzajúcom písomnomupozornení a po uplynutí 15 dní od doby, kedy sa zákonný zástupca neodvolal, považuje satoto za súhlas s predčasným ukončením predprimárneho vzdelávania a výchovy. Riaditeľkamaterskej školy následne vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a výchovy.