Školská jedáleň- jedálny lístok

 

 

 

Oznamujeme, že na základe schváleného „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec“sa účinnosťou od 01.09.2019 mení:

  • výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2.finančné pásmo). Platba zákonného zástupcu za jeden odstravovaný deň na sumu 1,55 eur -rozpis tabuľka.
  • V súvislosti so schválenou dotáciou na stravu majú nárok na dotáciu deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky po splnení zákonom stanovených podmienok.

stravník - dieťa MŠ

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov

Spolu

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,10 €

1,55 €

 

Poplatok za stravu na 1 deň je 1,55 €.

Úhradu stravného treba realizovať bezhotovostne, zadaním trvalého príkazu cez IB alebo vkladom na účet v banke na

číslo účtu: IBAN SK86 7500 0000 0040 2532 1861

Stravné  treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci, t. j. do 15. dňa musí byť pripísaná na náš účet s uvedením variabilného symbolu dieťaťa. Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Dátum začatia - 15. september, dôležité je uhradiť na začiatku školského roka platbu 2 krát, dátum ukončenia - 15. máj.

Odhlasovanie obedov

V prípade neprítomnosti na obede z akéhokoľvek dôvodu, obed treba odhlásiť 24 hodín vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov pre školské stravovanie (zásady správnej výrobnej praxe - HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť do čistého obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11.30 h – 12.00 h. Obed do obedára sa vydáva len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa/ žiaka v škole. Na ostatné dni musíte dieťa/žiaka odhlásiť. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.

Dôležité upozornenie

Ak platba za stravné nebude uhradená do 15. dňa mesiaca, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu stravníkovi v príslušnom mesiaci. Takémuto stravníkovi bude stravovanie dočasne pozastavené až do uhradenia platby.

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!


MŠ  s dotáciou         37,30 € /jednorazová platba/+ mesačná platba 7 €

MŠ                             31 € mesačne
                                   (desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 €)

 

Výška fin. limitu

Réžia

Štátna dotácia

Úhrada rodiča

Úhrada rodiča mesačne

MŠ s dotáciou
(iba predškoláci)

1,45 €

0,10 €

1,20 €

0,35 €

7 € *

1,45 €

0,10 €

 

1,55 €

31 € *

 

* výpočet je na 20 dní


 

Výška úhrady za jeden obed pre žiaka od 01.01.2019 – dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 eur (dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku nákladov na jedlo.