Školská jedáleň- jedálny lístok

 
 
 

 

Vedúca školskej jedálne pre EP Vinohradská 7, Hlohovec   pani  Klára Držíková


Poplatok za stravu na 1 deň je 1,29 €.

DESIATA - OBED - OLOVRANT - RÉŽIA

0,28 € + 0,68 € + 0,23 € + 0,10 €

 

Úhradu stravného treba realizovať bezhotovostne, zadaním trvalého príkazu cez IB alebo vkladom na účet v banke na číslo účtu: IBAN SK86 7500 0000 0040 2532 1861

Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Stravné vo výške 25,80 € treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci. Platbu je potrebné zadať v trvalom príkaze k 10. dňu v mesiaci t. j. do 14. dňa musí byť pripísaná na náš účet.

 

 

Dieťa zo stravy treba odhlásiť 1 deň vopred  a to do 14:00 hodiny osobne, alebo telefonicky na číslo:

033/74 244 20 – EP Vinohradská 7, Hlohovec

V prípade choroby a neodhlásenia sa zo stravy si môžete prvý deň prevziať obed do 12:00 hodiny a to do vlastných nádob.