Správy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach za školský rok 2016/2017 vypracovala zást. MŠ Jana Števová

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole v školskom roku 2016-2017.docx (149108)